prof.dr. Vigintas Višinskis

Pagrindinių publikacijų sąrašas

Pagrindinių publikacijų sąrašas

    Straipsniai recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose: 

 1. V.Višinskis. Išieškojimo iš fizinių asmenų problemos //Jurisprudencija, 1999, t. 14(6).
 2. V.Višinskis. Išieškojimo nukreipimas į vertybinius popierius //Jurisprudencija, 2001, t. 23(15).
 3. V.Višinskis. Vykdymo procesas Lietuvoje: esama padėtis ir reformavimo kryptys //Jurisprudencija, 2002, t. 28(20).
 4. D.Raižys, V.Višinskis. Kai kurios administracinių nuobaudų vykdymo problemos // Jurisprudencija, 2004, t. 53(45).
 5. B.Bишинскис, C.Bеливис. Реформа исполнительного процесса в Литве// Теоретические и практические проблемы гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства. Сборник научных статей. Краснодар-Санкт-Петербург, изд. Юридический центр Пресс, 2005, ISBN 5-94201-454-X.
 6. V.Višinskis. Skolų išieškojimas iš bankrutuojančios individualios (personalinės) įmonės ir jos savininko // Jurisprudencija, 2005, t. 69(61).
 7. Вишинскис В., Валанчюс В. Реформа службы судебных приставов в Литве//Арбитражный и гражданский процесс, № 12 – 2005г, ISSN 1812-383X.
 8. V.Višinskis. Kai kurios turto realizavimo vykdymo procese problemos// Jurisprudencija, 2005,  t. 77(69).
 9. V.Višinskis. Teismo sprendimo vykdymo vieta//Jurisprudencija, 1 2006 (79).
 10. V.Višinskis. Skolininko turto paieška vykdymo procese// Jurisprudencija, 3 2006 (81).
 11. E.Laužikas, V.Višinskis. Fizinių asmenų nemokumo problemos ir galimi sprendimų būdai// Teisė, 2006, 59  tomas, ISSN 1392-1274.
 12. V.Višinskis. Teismo sprendimų vykdymo istorinė raida  Lietuvoje //Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai. Tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga. V., 2006. ISBN 9955-9904-0-6.
 13. Веливис С., Вишинскис В. Функции суда в процедуре банкротства в Литве// Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. № 4. 2005 год. Под ред. В.В. Яркова. СПб.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та. 2006, ISBN 5-9645-0056-0.
 14. Исаенкова О.В., Демичев А.А., Вишинскис В. Проблемы исполнительного производства в европейских государствах // Исполнительное право. 2006. №3.
 15. S.Vėlyvis, V.Višinskis, I.Žalėnienė. Antstolio veiksmų apskundimas// Jurisprudencija, 1 2007 (91).
 16. S.Vėlyvis, V.Višinskis, E.Stauskienė. Pagrindinės teismo sprendimų vykdymo taisyklės romėnų teisėje. //Jurisprudencija, 2 2007 (92).
 17. S.Vėlyvis, V.Višinskis, I.Žalėnienė. Kuratoriaus dalyvavimas civiliniame procese// Jurisprudencija, 3 2007 (93).
 18. V.Višinskis, E.Stauskienė. Teismo išduodami vykdomieji dokumentai// Jurisprudencija, 11 2007 (101).
 19. V.Višinskis. Ginčai dėl turto realizavimo vykdymo procese aktų pripažinimo negaliojančiais// Jurisprudencija, 12 2007 (102).
 20. B. Bишинскис. Некоторые черты статуса судебных исполнителей в Литве, Латвии и Эстонии // The Concept of development of judicial system and system of voluntary and compulsory execution of decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation, Courts of the general jurisdiction, arbitration, the arbitration courts and the European Court under human rights : collected articles. ISBN 978-5-94201-523-7. Краснодар, 2007.
 21.  Ambrasienė D., Višinskis V. Vykdymo proceso šaltiniai// Šiuolaikinės civilinio proceso teisės paskirtis. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga.   V., 2008, p.44-60.
 22. V.Višinskis. Raginimas įvykdyti sprendimą // Jurisprudencija, 1 2008 (103).
 23. V.Višinskis, D.Ambrasienė. Teismo vykdomųjų dokumentų išdavimo tvarka// Jurisprudencija, 2 2008 (104).V.Višinskis. Ne teismo išduodami vykdomieji dokumentai// Jurisprudencija, 7 2008, (110).
 24. Višinskis, Vigintas, Žalėnienė, Inga, Tvaronavičienė, Agnė, Legal Environment within the EU : BusinessVerslas: teorija ir praktika = Business: Theory & Practice. 2009, t. 10, Nr. 1. ISSN 1648-0627 p. 30-37.
 25. Stauskienė, Egidija, Višinskis, Vigintas,  Problems of forced execution of resolution to impose fine in the republic of Lithuania.  Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Rom p. 202-215.
 26.  Višinskis, Vigintas, Stauskienė, Egidija,  Proceso pagreitinimo priemonės CPK projekte.  Teisė į teisminę gynybą civilinio proceso reformos kontekste : mokslinių straipsnių rinkinys [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. – 1 P. 28-38. 
 27.  Višinskis, Vigintas, Stauskienė, Egidija,  Resolution to impose an administrative fine as executive document.  Visuomenės saugumas ir viešoji tvarka (4) : mokslinių straipsnių rinkinys = Security of society and public order : proceedings of scientific articles (4) [Elektroninis išteklius] / Mykolo Rom p. 276-284.   

Metodinės priemonės:

 1. E.Stauskienė V.Višinskis. Teismo sprendimų vykdymas. V., 2008.
 2. E.Stauskienė, V.Višinskis. Vykdymo procesas. Schemos. Metodinė mokymo priemonė. V., Mykolo Romerio universitetas, 2008.  

Kitos publikacijos: 

 1. V.Višinskis (bendraautorius). Lietuvos CPK įgyvendinimo problemos. (Kolektyvinė   monografija). V., Teisinės informacijos centras, 2007. 
 2. V.Višinskis (bendraautorius). Optimalaus individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų, ūkininkų, kitų fizinių asmenų nemokumo problemos sprendimo modelio nustatymas: mokslo studija. V., 2008.
 3. Astrauskienė, Asta, Bublienė, Danguolė, Dumčiuvienė, Daiva, Gumuliauskienė, Laura, Koverovas, Paulius, Višinskis, Vigintas, Vykdymo proceso perkėlimo į elektroninę terpę koncepcija : Vilnius; Teisė ir komunikacija, 2009.
 4.  Ambrasaitė-Balynienė, Goda, Bakaveckas, Audrius, Deviatnikovaitė, Ieva, Inčerauskaitė, Rasa, Kavalnė, Salvija, Klimkevičiūtė, Danguolė, Norkus, Rimvydas, Pranevičienė, Birutė, Raižys, Dainius, Urmonas, Algimantas, Valančius, Virgilijus, Višinskis, Vigintas,  Administraciniai teismai Lietuvoje :  Vilnius : Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 2010. 544 p.   
 

VladWordPress -- XHTML 1.0